ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 29.03.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"

код за ЄДРПОУ 00954159, місцезнаходження: Україна, 90300, Закарпатська область, Виноградiвський, м.Виноградiв, вул.Лейзмана,17, міжміський код та телефон: (03143) 23643, (03143) 23643

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію vinkhp.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 10.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
4. Звiт Наглядової ради про роботу в 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками висновку Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк, порядку покриття збиткiв.


Всi питання порядку денного обговоренi та прийнятi рiшення: Звiт Директора за 2017 р., Звiт Наглядової ради та Ревiзора - затвердженi. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 р. - затвердженi..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося