ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 29.03.2019

Річний звіт за 2018 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 510.3 380.9
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 510.3 380.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (447.9) (282.4)
Інші операційні витрати 2180 (57.1) (45.6)
Інші витрати 2270 (0) (51.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (505) (379.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 5.3 1.7
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 5.3 1.7

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Довганич В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев I.В.