ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 29.03.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довганич Василь Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Голова правлiння Товариства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 рокiв
9) опис Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 28.04.2015 р.Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Обирається i вiдкликається загальними зборами Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом .,винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа на iнших пiдприємства не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довганич Надiя Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
МП "Колосок", менеджер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою загальними зборами.Акцiонер Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi у натуральнiй формi за 2018 рiк не отримувала. Директор МП "Колосок".Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рудова Юлiя Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи 05528259
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради здiйснюються через уповноважену особа за дорученням. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядової радою загальними зборами. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi у натуральнiй формi за 2018 рiк не отримувалось. Представник юридичної особи Рудова Юлiя Вiкторiвна.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Федiр Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Директор ТзОВ "Земля".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р.Акцiонер Товариства.Директор ТзОВ "Земля". Винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради в тому числi i в натуральнiй формi не отримував.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубляк Сергiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1949
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Ужгородське КХП № 1, майстер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Обраний Ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. Перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї. Ревiзор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Повноваження згiдно статуту Товариства Обирається загальними зборами з числа акцiонерiв Винагороду за виконання обов'язкiв Ревiзора , в тому числi у натуральнiй формi за 2018 рiк не отримував. Посадова особа в даний час працює приватним пiдприємцем. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорДовганич Василь Дмитровичд/н45183036.04264518300
Член Наглядової радиПопович Федiр Михайловичд/н20000.159520000
Голова Наглядової радиДовганич Надiя Олексiївнад/н41183832.85244118380
Член наглядової радиРудова Юлiя Вiкторiвнад/н0000
РевiзорДубляк Сергiй Юрiйовичд/н20000.159520000
Усього 863668 69.214 863668 0