ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2017 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 235.6 271.7
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 235.6 271.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (172.3) (180.9)
Інші операційні витрати 2180 (28.1) (49.6)
Інші витрати 2270 (34.1) (38.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (234.5) (268.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 1.1 3
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1.1 3

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Довганич В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев I.В.