ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00954159
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 5    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Виноградiв, вул.Лейзмана,27

1. Баланс
на 01.01.2018

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1369.9 1369.9
первісна вартість 1011 4365 4365
знос 1012 (2995.1) (2995.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1369.9 1369.9
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 0
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 32.1 32.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 32.1 32.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1402 1402.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 313 313
Додатковий капітал 1410 1732 1732
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3095.3 -3222.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -1053.3 -1177.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 2.6 3.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 2.4 1.6
розрахунками з оплати праці 1630 7 5.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2440.3 2565.9
Усього за розділом III 1695 2452.3 2576.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1402 1402

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Довганич В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев I.В.