ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради про роботу в 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками висновку Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк, порядку покриття збиткiв.

Всi питання порядку денного обговоренi та прийнятi рiшення: Звiт Директора за 2016 р., Звiт Наглядової ради та Ревiзора - затвердженi. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 р. - затвердженi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.