ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 472537
3. Дата проведення державної реєстрації 19.11.1998
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 313400
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю майна

Дв - Дв

Дв - Дв

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Директор, Наглядова рада, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Комiнвестбанк"
2) МФО банку 312248
3) Поточний рахунок 26002025000018
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає