ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 271.7 238.9
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 271.7 238.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (180.9) (155.1)
Інші операційні витрати 2180 (49.6) (43.9)
Інші витрати 2270 (38.2) (35.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (258.7) (234.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 3 4.7
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 3 4.7

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Довганич В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев I.В.