ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 69.374
Опис 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради про роботу в 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт та висновки Ревiзора за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками висновку Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк, порядку покриття збиткiв.
6. Вiдкликання членiв Наглядової ради.
7. Обрання членiв Наглядової ради.
8. Вiдкликання та обрання Ревiзора.
Всi питання порядку денного обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.