ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довганич Василь Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 рокiв
9) опис Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 28.04.2015 р.Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Обирається i вiдкликається загальними зборами Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом .,винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа на iнших пiдприємства не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Румянцев Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний Бухгалтер ВАТ "КХП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.01.2013, Безстроково
9) опис Обов'язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в загальному грошовому виразу шляхом безперервного документообiгу i взаємопов'язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Винагороду отримувала згiдно штатного розпису . Iншу винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримувала.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довганич Надiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МП "Колосок", менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою загальними зборами. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi у натуральнiй формi за 2015 рiк не отримувала. Директор МП "Колосок".Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВАТ "Плодоовоч"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 05528259 , д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта**  
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради здiйснюються через уповноважену особа за дорученням. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядової радою загальними зборами. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi у натуральнiй формi за 2015 рiк не отримувалось. Представник юридичної особи Рудова Юлiя Вiкторiвна.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Федiр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТзОВ "Земля".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р.Директор ТзОВ "Земля". Винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради в тому числi i в натуральнiй формi не отримував.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубляк Сергiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1949
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Ужгородське КХП № 1, майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Обраний Ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. Перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї. Ревiзор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Повноваження згiдно статуту Товариства Обирається загальними зборами з числа акцiонерiв Винагороду за виконання обов'язкiв Ревiзора , в тому числi у натуральнiй формi за 2015 рiк не отримував. Посадова особа в даний час працює приватним пiдприємцем. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорДовганич Василь Дмитровичд/н, д/н, д/н37019629.5306370196000
Член Наглядової радиПопович Федiр Михайловичд/н, д/н, д/н20000.15952000000
Голова Наглядової радиДовганич Надiя Олексiївнад/н, д/н, д/н41183832.8524411838000
Член наглядової радиВАТ "Плодоовоч",д/н, 05528259 , д/н37857630.1991378576000
РевiзорДубляк Сергiй Юрiйовичд/н, д/н, д/н20000.15952000000
Усього 1164610 92.9012 1164610 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.