ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Довганич Василь Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00954159
4. Місцезнаходження Україна, 90300, Закарпатська область, Виноградiвський, м.Виноградiв, вул.Лейзмана,17
5. Міжміський код, телефон та факс (03143) 23643, (03143) 23643
6. Електронна поштова адреса vinkhp@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

vinkhp.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)