ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 238.9 185.2
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (238.9) (185.2)
Інші операційні витрати 2180 (43.9) (29.3)
Інші витрати 2270 (35.2) (15.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (234.2) (180.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 4.7 5.1
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 4.7 5.1

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Довганич В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев I.В.