ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 219.5 293.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (34.3) (54.8)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 185.2 234.7
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 301
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 185.2 234.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (135.6) (108.4)
Інші операційні витрати 090 (29.3) (49.6)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (15.2) (29.5)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (180.1) (187.5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 5.1 47.2
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 5.1 47.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Вiд фiнансово-господарської дiяльностi отримано прибуток в сумi 5,1 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Довганич Василь Дмитрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев Iгор Володимирович