ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00954159
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 8    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 90300, Виноградiвський район, м.Виноградiв, вул.Лейзмана,17
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1369.9 1369.9
первісна вартість 031 4365 4365
знос 032 (2995.1) (2995.1)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1369.9 1369.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1486 1486
первісна вартість 161 1486 1486
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 0
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 1486 1486
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 2855.9 2855.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 313 313
Додатковий вкладений капітал 320 1732 1732
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3108.1 -3103
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 -1063.1 -1058
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 445 445
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 6.4 1.8
зі страхування 570 3.8 3.3
з оплати праці 580 12 9.6
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3451.8 3454.2
Усього за розділом IV 620 3919 3913.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2855.9 2855.9
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду склав 3103,0 тис.грн.
Змiни статутного капiталу не було.


Керівник

 

(підпис)

Довганич Василь Дмитрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев Iгор Володимирович