ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Довганич Василь Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00954159
4. Місцезнаходження Україна, Закарпатська область, Виноградiвський район, м.Виноградiв, 90300, вул.Лейзмана,17
5. Міжміський код, телефон та факс (03143) 23643, 23643
6. Електронна поштова адреса Дв


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

vinkhp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)