ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 293.1 712.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (58.4) (136.5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 234.7 576.7
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 301
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 234.7 576.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (108.4) (369.9)
Інші операційні витрати 090 (49.6) (16.2)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (29.5) (49)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (187.5) (435.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 47.2 141.6
Податок на прибуток 140 (0) (30.7)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 47.2 110.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Вiд фiнансово-господарської дiяльностi отримано прибуток в сумi 47,2 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Довганич Василь Дмитрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Румянцев Iгор Володимирович