ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 69.3737
Опис 1. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
2. Звiт та висновки Ревiзора за 2011 рiк. Прийняття рiшення занаслiдками висновку Ревiзора.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
4.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких договорiв.