ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИНОГРАДIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
30.04.2012р. Адресовано:
м.Виноградово Акцiонерам
ПрАТ "Виноградiвський КХП"Згiдно з договором № 6 вiд 20.04.2012 р. мною, аудитором незалежної аудиторської фiрми ТОВ АФ "Ватра" (Свiдоцтво Аудиторської палати України № 1356 , мiсцезнаходження: 90300, м. Виноградiв, вул. Миру,43 т. 2-43-02 ,Код за ЄДРПОУ - 22071064) Микуляк Г.П.( Сертифiкат аудитора №000422 серiя А, виданий Аудиторською палатою України 30.11.95р. ) проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв, що додаються, а саме:
фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва ПрАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" (валюта балансу складає 2835,6 тис.грн.) станом на 31.12.2011 р.

Основнi вiдомостi про Товаритство:
Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв", код за ЄДРПОУ 00954159, мiсцезнаходження м. Виноградiв, вул. Лейзмана, 27, Закарпатської обл.,
Основнi види дiяльностi:
- 15.61.0 виробництво продуктiв борошномельно-круп"яної промисловостi
- 15.71.0 виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
- 15.85.0 виробництво макаронних виробiвВiдповiдальнiсть управлiнського персоналу:

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до ПСБО. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора:

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб"єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку фiнансовi звiти справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан, реальний склад активiв та пасивiв ПрАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" станом на 31.12.2011 р., а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, згiдно з нормативними вимогами та Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку в Українi.


Директор, аудитор
ТОВ АФ "Ватра" Микуляк Ганна П.

Сертифiкат аудитора №000422серiя А, виданий Аудиторською палатою України 30.11.95р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 1356.


1. ВСТУП__________________________________________________________________________


Аудитор Микуляк Г.П. товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма " Ватра" провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПрАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року та вiдповiдно до Мiжнародних нормативiв аудиту Аудиторської палати України. Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатньої кiлькостi пiдтверджень щодо вiдсутностi у звiтностi суттєвих помилок.
Пiд час перевiрки аудитор дослiджувала суми та факти, вiдiбранi нестатистичним вибiрковим методом за перiод фiнансово-господарської дiяльностi з 01 сiчня 2011 року до 31 грудня 2011 року.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Для проведення перевiрки аудитору було надано документацiю Товариства, що перевiряється, а саме: фiнансову та податкову звiтнiсть, регiстри бухгалтерського облiку, вiдомостi аналiтичного облiку, первиннi документи з облiку руху грошових коштiв, матерiальних цiнностей, розрахункiв Товариства. Висновки аудитора ґрунтувались на документах та iнформацiї, якi були наданi Товариством в процесi виконання роботи. Аудитор не виключає можливiсть наявностi документiв та iнформацiї, якi, з якихось причин, не були наданi для перевiрки i якi б могли вплинути на отриманi висновки.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої для аудиторської перевiрки звiтностi, достовiрнiсть та повноту документiв несе керiвництво Товариства та службовi особи, якi надали таку iнформацiю. Обов'язком аудиторiв є висловлення висновку стосовно фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту.
Пiд час перевiрки аудиторами виконувались наступнi процедури:
- Опитування й аналiз;
- Вивчення наданих звiтiв та їх порiвняльний аналiз;
- Звiрка, одержання пiдтверджень;
- Спiвставлення даних бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi
- Аналiтичнi розрахунки i процедури;
- Елементи економiчного аналiзу.

1.1 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ватра" зареєстроване Виноградiвською районною державною адмiнiстрацiєю 22.12.1995 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб"єкта пiдприємницької дiяльностi № 22071064 здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Свiдоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1356, що знаходиться за адресою: 90300, м. Виноградiв, вул. Миру , 43, Закарпатської обл.,тел.2-43-02 . Аудитор Микуляк Ганна Петрiвна , сертифiкат аудитора серiя А №000422 виданий 30 листопада 1995 року рiшенням Аудиторської палати України №39, продовжений термiн дiї до 30 листопада 2014 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року № 207/2.
1.2.Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв", код за ЄДРПОУ 00954159, мiсцезнаходження м. Виноградiв, вул. Лейзмана, 27, Закарпатської обл.,
Основнi види дiяльностi:
- 15.61.0 виробництво продуктiв борошномельно-круп"яної промисловостi
- 15.71.0 виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
- 15.85.0 виробництво макаронних виробiв


1.3. Масштаб аудиторської перевiрки:

Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

1.4. Пiдстава для проведення аудиту:
*Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 23 квiтня 1993 р. № 3125-XII .
*Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики видання 2010 року
*Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) РIШЕННЯ ДКЦПФР вiд 29.09.2011 № 1360 , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096

1.5. Нормативна база:

Пiд час перевiрки надана iнформацiя перевiрялась аудитором на вiдповiднiсть наступним нормативним документам:
- Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, iз наступними змiнами та доповненнями;
- Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва", затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 25.02.2000 року № 39 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 року за № 161/4382;
- Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 18.08.2000 року за № 288/4509;
- Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000 року за № 85/4306;
Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999року № 237 .
Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290;
Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318;
- Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженiй наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. N 291 (далi - Iнструкцiя №291);
- Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 року N 637;
Iншим чинним нормативним та законодавчим актам.2. ЗАГАЛЬНI РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВIРКИ

Вiдповiднiсть ведення на товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства


Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми рахiвництва з використанням комп'ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV,затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Обрана Товариством облiкова полiтика протягом звiтного перiоду була незмiнною.
Облiкова полiтика Товариства на 2011 рiк затверджена Наказом № 1 вiд 4.01.2011року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику у 2011 р". В звiтньому 2011 роцi облiкова полiтика частково змiнювалася з 1 квр 2011 року.
Основнi вiдомостi про облiковi принципи, що застосовуються Товариством, наведено в наступнiй таблицi:


Об'єкт облiку Прийнятi способи та методи облiку
Основнi засоби Вартiсний критерiй вiднесення до основних засобiв - бiльше 1000 грн.
Амортизацiя основних засобiв Метод амортизацiї - передбачений податковим законодавством.
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно.
Лiквiдацiйна вартiсть не розраховується та з метою амортизацiї приймається рiвною нулю.
Амортизацiя МНМА 100% при передачi в експлуатацiю.
Запаси Методи оцiнки при вибуттi запасiв:
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при реалiзацiї запасiв або iншому вибуттi.
Дебiторська заборгованiсть Резерв сумнiвних боргiв нараховувати за кожним дебiтором, виходячи iз його платоспроможностi.(не створювати).
Забезпечення (резерви) Забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.
Податковий облiк Накопичувати iнформацiю про валовi доходи та валовi витрати на окремих накопичувальних вiдомостях
- Тривалiсть операцiйного циклу становить 1 рiк.

Наведенi вище принципи облiкової полiтики змiненi з 1 кварталу 2011 року в зв"язку з вступом в дiю Податкового Кодексу України , саме:
- Нарахування амортизацiї (Зносу) . З 01.04.2011 року амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується , на срок корисного використання об"єкта основних засобiв;

Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 року (iз послiдуючими змiнами та доповненнями). Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, аудитори не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.

Основнi засоби

Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО№7 "Основнi засоби". Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог чинного законодавства i мають певну вiдповiднiсть. Бухгалтерський облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО№7 "Основнi засоби". Знос (амортизацiя) основних засобiв протягом звiтного перiоду нарахований на основнi засоби 1 групи в сумi 11,6 тис. грн.
За даними бухгалтерського облiку нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Облiк запасiв

Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №9 "Запаси". Данi Балансу про величину запасiв пiдтверджуються даними Головної книги та облiкових регiстрiв. При придбаннi запасiв забезпечено вiдповiднiсть порядку визначення та оцiнки їх вимогам чинного законодавства. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Бухгалтерський облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Оцiнка запасiв на дату Балансу здiйснюється згiдно прийнятою в Товариствi облiковою полiтикою.
Облiк витрат
Бухгалтерський облiк витрат (визнання витрат, склад витрат)в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати". В Товариствi облiк витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi та П(С)БО №16 "Витрати".
Структура витрат за 2011 рiк :
Собiвартiсть реалiзованих послуг - 471,5 тис грн
Iншi операцiйнi витрати - 42,7 тис грн , в т.ч єдиний податок 26,5 тис грн
Iншi витрати - 22,5 тис грн
Податок на прибуток - 29,8 тис грн
Всього 536,7 тис грн.
Облiк дебиторсько -кредиторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не здiйснювалося. Станом на 31.12.11 дебiторська заборгованiсть за роботи , товари послуги становить 1486 тис. грн за реалiзацiйною вартiстю, в тому числi дебiторська заборгованiсть за покупцем "База Ашхабадського КХП" , яка виникла в 1998 роцi в сумi 538,9 тис грн, в 2003 роцi за фiрмою "Iван Вацлавiк" Словакiя -239,4 тис грн, ТОВ "Агро супутник" - 676,1 тис. грн , вiдносно якої є рiшення Суду про вiдшкодування, однак на дату перевiрки дебiторська заборгованiсть залишається непогашеною.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюється та включається до валюти Балансу також за первiсною вартiстю.
Облiк касових операцiй та на рахунках в банку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО№11 "Зобов'язання". Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi з нормативними документами. Бухгалтерський облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам чинного законодавства. В складi Iнших поточних зобов'язань є сума за наданою позикою вiд фiзичної особи в сумi 3537,7 тис грн.

Пiдтвердження обсягiв безготiвкових розрахункiв
Залишки коштiв, представленi в бухгалтерському балансi Товариства, вiдповiдним
чином вiдбивають усi кошти на рахунках та в дорозi.
Залишки по рахунках коштiв належним чином класифiкованi у фiнансовiй звiтностi.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства) за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. При перевiрцi достовiрностi даних про дохiд вiд надання послуг - здавання в оренду основних фондiв, отримано достатню кiлькiсть доказiв про те, що визнання (наявнiсть всiх обов'язково необхiдних умов) та оцiнка доходу в цiлому вiдповiдають нормам П(С)БО№15 "Дохiд".
Результат господарської дiяльностi за звiтнiй рiк прибуток в сумi 6 тис грн.
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, Головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2011 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностi мiж формами фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.


Стан формування власного капiталу Товариства:

Структура власного капiталу Товариства станом на 31.12.11 р. складається з:
ў Статутного капiталу, який становить 313,4 тис. гривень та подiлений на 1253600 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень;
ў Iншого додаткового капiталу , який становить 1732 тис. гривень;
ў Непокритого збитку, який становить 3233 тис. гривень.

Протягом перiоду перевiрки пiдприємство не здiйснювало випуску цiнних паперiв.

Вклади у статутний фонд та порядок їх оцiнки вiдповiдають засновницьким документам.

Змiн у статутному капiталi протягом перiоду, що перевiрявся, не було. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться з застосуванням рахунку 40 "Статутний капiтал ".

Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється iз дотриманням вимог законодавчих актiв та нормативних документiв України.
Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало.


Визначення розмiру чистих активiв товариства та доцiльнiсть зменшення розмiру статутного фонду або лiквiдацiї господарського товариства (вiдповiдно до норм ст. 155 Цивiльного кодексу України), вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Згiдно з п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. "

Вiдповiдно до розрахунку, проведеного згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 розмiр чистих активiв
ПрАТ " Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв " становить:
станом на 01.01.2011року - (-1194) тис.грн.
станом на 31.12.2011 року - ( - 1188) тис.грн.

Розмiр статутного капiталу ПрАТ " Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв " становить:
станом на 01.01.2011 року - 313,4 тис.грн.
станом на 31.12.2011 року - 313,4тис.грн.

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв " не вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема, нормам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.


Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв: абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та покриття зобов'язань власним капiталом (Таблиця №1)

Таблиця №1

Аналiз показникiв фiнансового стану

ПрАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" станом на 31.12.2011 р.


№ п/п Показники Нормативне значення показника Значення показника
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,007
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0-2,0 0,4
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (чи незалежностi або автономiї) 0,25-0,5 -0,4
4 Коефiцiєнт фiнасування 0,5-1,0 -3,4
5 Чистий оборотний капiтал(тис.грн) -2509,0
Наведенi данi в таблицi №1 свiдчать про те, що Товариство станом на 31.12.2011 р. здiйснює господарську дiяльнiсть за рахунок запозичених коштiв.

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".


Iнформацiї про будь - якi подiї, що стосуються ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i мали мiсце в звiтньому 2011 роцi аудитору не представлено.

3. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364.
Станом на 31.12.2011 року акцiями Товариства володiло 7 фiзичних осiб , 1 - юридична особа.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Виноградiвський КХП" здiйснюється вiдповiдно до:
- роздiлу 8 Статуту, затвердженого 05.04.2011;
- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1/2011 вiд 15.04.2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- вищий орган Товариства (загальнi збори акцiонерiв);
- Наглядова рада Товариства;
- Директор;
- Ревiзор Товариства.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - АФ ТОВ "Ватра" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства та "Положення про порядок залучення зовнiшнього аудитора" рiшенням спостережної ради (протокол засiдання спостережної ради № 42 вiд 25 сiчня 2011 року).
Протягом звiтного року директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364.
Директор , аудитор Микуляк Г.П.
Сертифiкат серiя А № 000422, продовжено термiн дiї до 30 листопада 2014 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року № 207/2.

30.04.2012 року.

Адреса аудиторської фiрми: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградiв, вул. Миру,43.