ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
05.04.2011
69.3737000
1. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт Ревiзора за 2010 рiк.
3.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
4.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування ВАТ"Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" на Приватне акцiонерне товариство згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
5.Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
6.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
7.Обрання органiв управлiння Товариства.
8.Про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв" з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю:
- обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
- обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй;
- визначення дати припинення ведення реєстру;
- про припинення дiї договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем Промiнвестбанк;
- визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.