ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1382.0001321.000
Первісна вартість 031 4854.0004365.600
Знос 032 3472.0003044.600
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 1382.0001321.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 0.0000.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1486.0001486.000
первісна вартість 161 1486.0001486.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 0.00028.600
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 1486.0001514.600
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 313.000313.000
Додатково вкладений капітал 320 1732.0001732.000
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3239.000-3233.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 -1194.000-1188.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 445.000445.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 49.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 5.00028.900
зі страхування 570 4.0003.10000
з оплати праці 580 8.000008.90000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 3551.000003537.70000
Усього за розділом IV 620 4062.000004023.60000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 2868.000002835.60000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 11


ПІБ керівника Довганич Василь Дмитрович
ПІБ головного бухгалтера Румянцев Iгор Володимирович
Примітки:
Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду склав 3233,0 тис.грн.
Змiни статутного капiталу не було.