ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Довганич Василь Дмитрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
30.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00954159
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Виноградiвський район
     Поштовий індекс 90300
     Населений пункт м.Виноградiв
     Вулиця, будинок вул.Лейзмана,17
     Міжміський код, телефон та факс (03143) 23643, 23643
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.06.2012
    Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація vinkhp.prat.ua 30.04.2011
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)