ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1382.000  1321.000   0.000  0.000  1382.000   1321.000
  - будівлі та споруди  1257.000  1201.000  0.000  0.000  1257.000   1201.000
  - машини та обладнання  125.000  120.000  0.000  0.000  125.000  120.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1382.000  1321.000  0.000  0.000  1382.000  1321.000
Опис:  Залишкова вартiсть на кiнець звiтнього року складає 1321тис.грн.
Основнi засоби емiтента є власними .Середнiй рiвень зносу становить 70%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-1188.000 -1194.000
313.000 313.000
313.000 313.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 1501 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 1501 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.