ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Укладено Договiр з ПАТ"НДУ"
 
Найменування  Аудиторська фiрма "ВАТРА"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22071064
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Виноградiв, 90300, м.Виноградiв, вул. Миру,43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1356
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.03.2006
Міжміський код та телефон  03143 23643
Факс  03143 23643
Вид діяльності  Одноособовi аудиторськi послуги
Опис  Аудитор Микуляк Ганна Петрiвна , сертифiкат аудитора серiя А №000422 виданий 30 листопада 1995 року рiшенням Аудиторської палати України №39, продовжено термiн дiї до 30 листопада 2009 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 вересня 2004р. №139. Аудитора у звiтньому роцi Товариство не змiнювало
 
Найменування  ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19355562
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Ужгород, 88000, м.Ужгород, вул.Гойди ,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 493346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.10.2009
Міжміський код та телефон  (0312) 61 98 30.
Факс  (0312) 61 98 30.
Вид діяльності  Дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (ведення окремих особових рахункiв зареєстрованих осiб)
Опис  Укладено договiр iз зберiгачем ПАТ"Комiнвестбанк"